esrr            EC          esrp          srrs 3    

 

OPERACIJE V IZVAJANJU

esrp

 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

PODEŽELJSKA MLADINA IN MEDNARODNE KMEČKE IGRE V MEŽIŠKI DOLINI (Skupna operacija območja LAS Mežiške doline)

Društvo podeželske mladine Mežiška dolina, je z zmago na Državnih kmečkih igrah leta 2018, poleg lovorike in časti dobilo tudi veliko odgovornost. Zmagovalcu Državnih kmečkih iger namreč pripada naloga organizacije tekmovanja v naslednjem letu.

V okviru operacije so člani društva organizirali državno in mednarodno tekmovanje, pripravili razne igre za obiskovalce in gostili izobraževalna, ter posvetovalna srečanja za mlade kmete s podeželja.

VEČ O OPERACIJI

 

ČEBELA BERE MED (Operacija sodelovanja LAS)

Operacija učinkovito povezuje več različnih, zelo pomembnih družbenih problematik. Z izgradnjo grajske kavarne s pogledom na grajski park in kotička z lahkim branjem se bo širše prebivalstvo motiviralo k obisku knjižnjice in s tem izboljšanju življenja. Pred kavarno se bodo zvrstili literarni dogodki, predavanja in aktivnosti z namenom vključevanja lokalnega prebivalstva v aktivnosti knjižnice.

V okviru operacije bo izdelan izobraževalno-didaktičen učni kotiček z imenom Čebela BERE med, kjer se bodo otroci poučili o pomenu zaščite čebel za prihodnost. S tem bodo čebelarji svoje znanje prenesli na najmlajše generacije in jim že pri zgodnjih letih približali svojo dejavnost.

VEČ O OPERACIJI

 

DIGITALNE REŠITVE ZA IZZIVE PODEŽELJA (Operacija sodelovanja LAS)

Namen operacije sodelovanja med štirimi slovenskimi LAS je izmenjava znanj in izkušenj ter prenos dobrih praks in implementacija pozitivnih primerov iz drugih območij v lokalno okolje posameznega LAS.

V okviru operacije bodo izvedeni brezplačni računalniški tečaji za  dvig ravni računalniške in digitalne pismenosti podeželskega prebivalstva, kar bo pripomoglo k večanju socialne vključenosti in dvigu kvalitete življenja podeželskega prebivalstva.

VEČ O OPERACIJI

 

TRAJNOSTNA MOBILNOST IN TURIZEM NA KOLESIH (Operacija sodelovanja LAS)

Namen operacije sodelovanja med štirimi slovenskimi in enim irskim LAS je prenos dobrih praks na področju turizma v povezavi s trajnostno mobilnostjo s poudarkom na rekreativnem turizmu.

V okviru operacije se bo vzpostavil oziroma nadgradil sistem izposoje mestnih koles v občinah Ravne, Mežica in Črna, S tem želijo lokalne skupnosti spodbujati trajnostno razmišljanje in obnašanje občanov, hkrati pa privabiti turiste in rekreativce, ki se zavedajo pomena trajnostnega turizma.

VEČ O OPERACIJI

 

KOVAČNICA IDEJ, PARTNERSTEV IN PRODUKTOV (2. Javni poziv)

Na območju Mežiške doline so ob prijavi operacije obstajala samo tri socialna podjetja. Cilji operacije so okrepiti položaj socialnega podjetništva, aktivirati težje zaposljive osebe, izboljšati enakopravnost moških in žensk in ustvariti nova delovna mesta.

Za dosego ciljev se bodo izvedle številne delavnice, izobraževanja in predstavitve dobrih praks, kjer bodo o svojih izkušnjah spregovorili strokovnjaki na svojih področjih. Udeležencem bo omogočeno iskanje iskanje potencialnih partnerjev iz javnih, zasebnih in gospodarskih resorjev s sodelovanjem v aktivnostih operacije.

VEČ O OPERACIJI

 

ESRR glava

 Evropski sklad za regionalni razvoj

TRŽNICE ZA LOKALNO IN DOMAČE (Skupna operacija območja LAS Mežiške doline)

 Z izvedbo operacije Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini smo vzpostavili dobre pogoje za trženje lokalnih pridelkov in proizvodov v mestih po dolini. Da pa bi nove tržnice resnično zaživele, je potrebno privabiti čim več lokalnega prebivalstva, obiskovalcev in turistov. Doseči je potrebno, da bodo prebivalci mestno tržnico sprejeli kot nekaj svojega in koristnega ter se začeli vključevati v njeno dogajanje bodisi kot ponudnik, potrošnik, nastopajoči, gledalec,... 

V okviru operacije bo izvedenih več dogodkov, ki se bodo kontinuirano izvajali tako, da jih bodo ljudje vzeli za svoje in bodo počasi prerasli v tradicijo. Pripravil se bo en kvaliteten program z različnimi aktivnostmi, ki se bo potem, z manjšimi prilagoditvami, izvajal v vseh krajih po dolini.

VEČ O OPERACIJI

 

(S)ODELUJEM, RASTEM, PRISPEVAM (2. Javni poziv)

Problem, ki ga operacija rešuje, je neangažiranost, ne-vključenost različnih skupin prebivalcev (otrok, mladostnikov, starejših, ljudi z omejitvijo) v lokalno okolje v Mežiški dolini. S serijo številni kulturnih, športnih in umetnostnih dogodkov bomo ustvarjali identiteto kraja, ki je povezovalni element skupnosti in v tem kontekstu vabi mlade, starejše in druge opredeljene ciljne skupine k druženju in sodelovanju.

VEČ O OPERACIJI

 

KROŽNI NAČIN ŽIVLJENJA (2. Javni poziv)

Krožno gospodarstvo praktično pomeni, da na odpadke gledamo kot na jutrišnje surovine, torej da vsakemu odpadku damo možnost, da postane nova surovina in tako izkoristimo ves njegov potencial. S preoblikovanjem obstoječih modelov iz linearnega v učinkovitejši, krožni model gospodarjenja z viri, bomo zagotovili varnost oskrbe z viri, ki je ključnega pomena za blaginjo gospodarstev in podjetij v prihodnosti. V okviru operacije bomo izvajali delavnice, predavanja in izobraževanja z lokalnimi podjetniki, učenci različnih šol v Mežiški dolini in člani Medgeneracijskega centra.

S tem bomo zvišali nivo informiranosti in tudi zainteresiranosti predstavnikov malega gospodarstva za tematiko prehajanja v krožno gospodarstvo, informirali in ozaveščali otroke in mladino Mežiške doline o pomenu Krožnega načina življenja in dvignili nivo informiranosti in ozaveščenosti prebivalcev – od najmlajših do najstarejših – o pomenu učinkovite rabe virov na vseh področjih življenja – dom, služba, šola, ….

VEČ O OPERACIJI

 

BREZPLAČNI PREVOZI (2. Javni poziv)

Predmet operacije je zagotovitev brezplačnih prevozov za starejše in gibalno ovirane občane. S to operacijo želimo starejšim, kot tudi gibalno oviranim občanom omogočiti, da se bodo lahko udeleževali kulturnih dogodkov, obiskovali svoje prijatelje, obiskali zdravnika, lekarno, bolnišnico, fizioterapijo in nenazadnje tudi trgovino.

Hkrati želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših in gibalno oviranih prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avtomobila ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo svojih domov in se ne morejo aktivno vključevati v družbeno življenje.

VEČ O OPERACIJI

 

ZAKLJUČENE OPERACIJE

esrp

 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG ZA VSE GENERACIJE V MEŽIŠKI DOLINI (Skupna operacija območja LAS Mežiške doline)

Operacija z investicijo v zunanjo opremo za telesno aktivnost in igro ter z izvedbo številnih delavnic, srečanj in organiziranih aktivnosti, spodbuja aktiven in zdrav življenjski slog prebivalcev vseh generacij na območju Mežiške doline.

V okviru operacije bodo na 16 lokacijah po Mežiški dolini postavljene fitnes naprave za vadbo na prostem ter otroška igrala na obstoječih ali na novo urejenih športnih in otroških igriščih. Dopolnjena in na novo urejena bo tudi trim steza  v Črni na Koroškem.
VEČ O OPERACIJI

Nekaj fotografij

 

UREDITEV MESTNIH TRŽNIC V MEŽIŠKI DOLINI  (Skupna operacija območja LAS Mežiške doline)

Z investicijami v okviru operacije bodo zagotovljeni osnovni pogoji za trženje lokalnih pridelkov in proizvodov v štirih krajih v Mežiški dolini. Načrtovane  aktivnosti spodbujajo razvoj ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo trajnostno lokalno samooskrbo v Mežiški dolini.

V okviru operacije bosta zgrajeni novi tržnici na Prevaljah in v Mežici. Dodatno pa se bodo uredili prodajni prostori v Črni, Žerjavu in Rudarjevem.
VEČ O OPERACIJI

 

AED REŠUJE ŽIVLJENJA  (Skupna operacija območja LAS Mežiške doline)

Z aktivnostmi  operacije bomo dvignili nivo osveščenosti prebivalstva o pomenu zdravega načina življenja v smislu preventive za preprečevanje bolezni srca. Prebivalce vseh starosti bomo  poučili o pomenu hitrega ukrepanja pri nujnih stanjih ter jih usposobili za uporabo AED aparatov ter njihovo promocijo.

V okviru operacije bo izvedenih 24 delavnic za različne ciljne skupine na območju Mežiške doline,  postavljeni bodo štirje novi AED aparati.
VEČ O OPERACIJI

 

RAZVOJ NOVIH TURISTIČNIH PRODUKTOV V MEŽIŠKI DOLINI  (Skupna operacija območja LAS Mežiške doline)

Operacija bo, z investicijo v razvoj novih in nadgradnjo obstoječih turističnih produktov, okrepila lokalno turistično ponudbo in s tem povečala  prepoznavnost Mežiške doline kot turistične destinacije.

Operacija bo vzpostavila temelje za oblikovanje, promocijo in trženje celovite ponudbe Mežiške doline in bolj povezano in prepoznavno lokalno turistično ponudbo občin Mežiške doline.

VEČ O OPERACIJI

 

MED – O – VITA (Operacija sodelovanja lokalnih akcijskih skupin)

Namen operacije sodelovanja med tremi slovenskimi in enim hrvaškim LAS je vzpostavitev inovativnih partnerstev med čebelarji na vključenih območjih, z namenom izmenjave izkušenj, dobrih praks in znanj ter njihovo implementacijo na območjih posameznih vključenih LAS.

V okviru operacije bo izvedena investicija v infrastrukturo za opravljanje čebelarske dejavnosti. Izvedene bodo aktivnosti za razvoj in promocijo čebelarskega turizma ter za prepoznavnost in konkurenčnost čebelarjev na posameznih vključenih območjih.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

FIT ZA ŽIVLJENJE (2. Javni poziv)

Operacija se loteva izzivov krepitve zdravega in aktivnega življenjskega sloga pri prebivalcih Mežiške doline, zlasti pri otrocih in mladostnikih ter ženskah v aktivni dobi.

Glavni poudarki operacije so:

  • Promocija gibanja in vključevanja v gibalne aktivnosti s pilotno izvedbo kratkega programa predstavitve juda za najmlajše v vrtcih Mežiške doline in vzpostavitvijo pogojev za izvajanje vadbe v Kotljah
  • Ozaveščanje o vlogi staršev pri vključevanju otrok in mladostnikov v telesno dejavnost
  • Praktično usposabljanje mladih (športnikov) za krepitev veščin za osebni razvoj in uspeh
  • Pilotna izvedba programa samoobrambe z osnovami pravilnega/varnega padanja za ženske.

VEČ O OPERACIJI

 

PLATFORMA ZA POVEZOVANJE 3E TURIZMA V MEŽIŠKI DOLINI (1. Javni poziv)

V okviru operacije bo vzpostavljena interaktivna platforma za trženje 3E turizma skozi katero bodo predstavljeni turistični potenciali lokalnega okolja Mežiške doline.
VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

DRUŠTVA MEŽIŠKE DOLINE (1. Javni poziv)

Operacija povezuje društva in njihovo dejavnost ter s tem spodbuja povezovanje in druženje podeželskega prebivalstva za večjo kakovost življenja na podeželju.

Operacija bo povečala prepoznavnost treh društev, ki delujejo na območju Mežiške doline, ponudbo in obisk Čebelarsko - sadjarskega učnega centra ter z nakupom potrebne opreme povečala kakovost izvedbe društvenih aktivnosti.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

 

VZPOSTAVITEV »FLOW TRAIL« PROGE ZA GORSKE KOLESARJE IN IZVEDBA IZOBRAŽEVANJ O VARNEM KOLESARJENJU (1. Javni poziv)

Operacija, z investicijo v nov kolesarski poligon namenjen kvalitetni vadbi vrhunskih, amaterskih in ljubiteljskih gorskih kolesarjev ("FLOW TRAIL"), spodbuja vzpostavitev nove ponudbe športnega poletnega turizma na Ravnah.

 V okviru operacije bodo izvedene izobraževalne delavnice o varnem kolesarjenju, s katerimi želijo partnerji ozavestiti širšo javnost o pomembnosti koriščenja poligona.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

NA HRIBU GRAD, V GRADU ZAKLAD (1. Javni poziv)

Operacija spodbuja k večji promociji in trženju bogate kulturne dediščine, popularizaciji posebnih zbirk Koroške osrednje knjižnice in Koroškega pokrajinskega muzeja, ohranjanju kulturne, etnološke in tehniške dediščine in večji prepoznavnosti kulturnih in naravnih danosti Mežiške doline.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

UREDITEV GORSKO KOLESARSKEGA POLIGONA OB SMUČIŠČU V ČRNI (1. Javni poziv)

Operacija, z  investicijo v razvoj športne infrastrukture, spodbuja krepitev lokalne turistične ponudbe občine Črna na Koroškem in povečuje prepoznavnost kraja kot turistične destinacije.

Operacija bo mladim in obiskovalcem zagotovila možnost gorskega kolesarjenja po urejenem poligonu in specifične vsebine praktičnega usposabljanja.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

ESRR glava

 Evropski sklad za regionalni razvoj

 

SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN URBANA UREDITEV MEŽIŠKE DOLINE (Skupna operacija območja LAS Mežiške doline)

Operacija s svojo investicijo prispeva k bolj urejenim  in atraktivnim urbanim središčem Mežiške doline in s tem k povečanju turistične privlačnosti njenih mest. Operacija dviguje kvaliteto življenjskega prostora in kvaliteto bivanja prebivalcev Mežiške doline ter uresničuje dolgoročne razvojne cilje njenega območja.

Operacija bo izboljšala pogoje za uvajanje energetsko učinkovitejšega prometa in trajnostne mobilnosti, dvignila nivo ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o pomenu ohranjanja in varstva okolja in narave ter nivo ozaveščenosti o energetsko učinkoviti uporabi prevoznih sredstev. Prebivalce bo spodbujala k aktivnejši vlogi v procesu varovanja in krepitve zdravja ter k izobraževanju o zdravem in aktivnem življenjskem slogu.

VEČ O OPERACIJI

 

ZGODBE ROK IN KRAJEV (Operacija sodelovanja lokalnih akcijskih skupin)

Operacija sodelovanja 11 slovenski LAS spodbuja povezovanje in delovanje rokodelcev v luči izboljšanja njihovega položaja tako na regionalnem kot na nacionalnem nivoju. Spodbuja oživljanje urbanih središč, vključevanje sodobnega dizajna in dodano vrednost turizmu ter možnost novih poslovnih priložnosti in krepitev identitete posameznega vključenega območja.

Operacija bo doprinesla k soustvarjanju spodbudnega okolja za razvoj rokodelstva na območju Mežiške doline in celotne Slovenije, s ciljem povečanja gospodarske in družbene moči rokodelcev in njihovih kompetenc.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

SPODBUJANJE PODJETNOSTI IN AKTIVIRANJE LOKALNIH ČLOVEŠKIH POTENCIALOV V MEŽIŠKI DOLINI (1. Javni poziv)
Operacija spodbuja podjetnost, podjetniško kulturo, inovativnosti in ustvarjalnosti prebivalcev Mežiške doline, s poudarkom na aktivaciji mladih.

Operacija bo doprinesla k ohranjanju obstoječih delovnih mest v malem gospodarstvu in soustvarjanju pogojev za nastanek novih delovnih mest.

VEČ O OPERACIJI

 

PODPORA AKTIVNOSTIM ZA OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE MREŽE STORITEV ZA RANLJIVE CILJNE SKUPINE ZA POVEČANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA, AKTIVNO STARANJE TER ZMANJŠEVANJE TVEGANJA SOCIALNE IZKLJUČENOSTI IN REVŠČINE (1. Javni poziv)

Operacija spodbuja povezovanje akterjev na področju izvajanja storitev pomoči na domu (zdravstva in socialnega varstva) ter vzpostavitev mreže pomoči v treh občinah.

Operacija bo omogočila kakovostno in čim daljše bivanje starostnikov na lastnem domu, pomoč sorodnikom, ki za svoje pomoči potrebne svojce skrbijo v domačem okolju in delujočo mrežo storitev pomoči in kreditnega sistema.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA

 

DAJ MI PRILOŽNOST, DA (SO)DELUJEM (1. Javni poziv)

Operacija  spodbuja različne generacije oz. različne skupine k sodelovanju v družbi, k vključevanju v različne kulturne in športne aktivnosti ter k participiranju oz. sooblikovanju zgodb kraja – spodbuja jih, da postanejo socialno aktivni.

VEČ O OPERACIJI
IZVEDBA